Signifikant bedre vannkvalitet med Razone i RAS-anlegg

Kevin Torben Stiller er forsker i Nofima.

Nofima-rapport konkluderer: Normex Razone ozon-vannrenser bidrar til vesentlig forbedring av vannkvaliteten i RAS-anlegg
I en forskningsrapport fra Nofima oppsummerer forsker Kevin Stiller og innovasjonskoordinator Per Brunsvik at vannrensesystemet Razone fra Normex har bidratt til forbedring og stabilisering av vannkvaliteten, og å opprettholde fiskehelse blant smolt i løpet av produksjonssyklusene.
Rapporten er en del av et forsknings- og utviklingsprosjekt der Razone har blitt testet ved Mowi Steinsvik sitt RAS-anlegg i Steinsvika

Nofima har sammenlignet tre uavhengige produksjonssykluser av settefisk innenfor samme størrelsesgruppe, tetthet og biomasse, i samme avdeling hos Mowi Steinsvik – den første uten bruk av Razone, og de siste to med bruk av det ozonbaserte vannrensesystemet Razone.

Forsknings- og utviklingsprosjektet er støttet av Innovasjon Norge gjennom en innovasjonskontrakt mellom Normex og pilotkunden Mowi.

Passer svært godt til RAS

Stig Johansen, administrerende direktør i Normex, sier at Razone er et rensesystem som er spesielt utviklet for å bedre vannkvaliteten i RAS-anlegg.

– En av de største utfordringene med oppdrett i resirkuleringsanlegg er at en over tid får en oppbygging av mikropartikler i vannet, det gir dårligere vannkvalitet og med det redusert fiskevelferd, sier han.

Stig Johansen, administrerende direktør i Normex.

I den første produksjonssyklusen som Nofima testet, uten bruk av Razone så man at vannkvaliteten ble dårligere på en flere parametere, som følge av økt produksjon og belastning i avdelingen.

I testrundene med Razone ser en ikke denne stigningen. Resultatene viser at en har god vannkvalitet fra start til slutt i produksjonssyklusen. Razone sikrer dermed en god og stabil vannkvalitet gjennom hele innsettet.

Synlig effekt på vannet

– Vannet ble klarere i hele RAS-avdelingen til tross for at Razone-systemet til enhver tid kun behandler ¬ti prosent av vannet i RAS-anlegget. Reduksjonen kunne sees visuellt sammenlignet med produksjonssyklusene uten Razone, sier Kevin Torben Stiller, forsker ved Nofima.

Betydelig reduksjon

I rapporten konkluderer Nofima med at det var signifikant reduksjon av turbiditet (partikkelkonsentrasjonen i vannet), fargetall (innhold av naturlig organisk materiale), suspenderte stoffer (mengde faste partikler i vannet, fiskeslam, fôr-rester og avføring), og total mengde organisk karbon, TOC, i hele systemet.

Det ble også påvist reduksjon av nitritt, kimtall, kobber, sink og kadmium i vannet.

God fiskevelferd

Som en del av prosjektet har forskerne fra Nofima fulgt med på om fiskehelsen har blitt påvirket av prosessen positivt eller negativt, og om fisken har hatt god appetitt.

– Det ser ikke ut til at ozon-behandlingen av vannet har hatt negativ innvirkning på fiskevelferden. Velferdsdata og gjellehistologi indikerer ingen negativ effekt av Razone-systemet, sier Kevin Torben Stiller i Nofima. Han legger til:

– Det var ingen negative effekter på gjellene, smolten hadde gjennomgående god skinnkvalitet, og kvaliteten på fiske-finnene hadde en tendens til å øke, spesielt i den siste testkjøringen med Razone.

Kevin Torben Stiller, Nofima.

Tilvekst

I løpet av forskningsprosjektet har Nofima også fulgt med på tilveksten til smolten i anlegget.

– Vekstraten var høyere i produksjonssyklusene der vannet ble behandlet med Razone enn produksjonssyklusen uten Razone. Imidlertid kan vi ikke gi et klart svar på om bruk av Razone-systemet er årsaken alene til økt vekst. I testperiodene har det blant annet vært ulike temperaturer i avdelingen, og det har vært gjennomført bytte av type fôr, avslutter Kevin Torben Stiller fra Nofima.

Slik virker Razone

Med Razone behandles vannet i en sidestrøm – i en todelt prosess. Razone fjerner mikropartikler, mikroorganismer og mikroforurensinger, og gir vannet optimal kvalitet – det gir klarere vann, bedre fiskehelse, biosikkerhet og fiskevelferd.

Razone systemet består av to tanker, hvor vannet fra RAS-anlegget først ledes inn i en kontakttank via en sidestrøm. I kontakttanken tilføres ozon, vannet klarnes samtidig som mikroflokker dannes.

Tilføring av ozon gjør at mikropartiklene binder seg sammen slik at de lettere kan fjernes.

Fra kontakttanken ledes vannet inn i prosesstanken, hvor det tilføres ørsmå mikrobobler. Disse løfter mikropartiklene til vannoverflaten og danner et slamlag. Dette fjernes fra toppen og ledes til eksisterende slambehandling ved RAS-anlegget, mens det rensede vannet ledes tilbake til pumpesump og videre ut til karene.

Les mer om Razone her