Razone

Renser og klarner vann i landbasert oppdrett

Razone er en unik løsning for å rense og klarne vann i landbasert oppdrett. Systemet er bærekraftig, og forbedrer vannkvalitet og fiskevelferd.

I RAS-anlegg er ofte den organiske massen høy. Faren er derfor stor for infeksjoner og oppblomstring av skadelige mikroorganismer, mikropartikler, mikroforurensing og hydrogensulfid.

Razone løser disse problemene ved å effektivt eliminere mikroorganismer, mikropartikler og forurensing i vannet. Systemet er basert på ozon, så det gjøres uten bruk av skadelige kjemikalier.

Reduserer partikulert materiale i vannet

Razone forbedrer og opprettholder vannkvalitet, og bidrar til bedre fiskehelse, biosikkerhet og fiskevelferd.

 • Ozon klarner og forbedrer vannkvalitet ved å fjerne oppløste organiske stoffer i RAS-systemer
 • Fjerner kolloidale faste stoffer ved mikroflokkulering, oksidasjon og flotasjon
 • Fjerner mikroflokkulerte partikler på grunn av oksidering med ozon, som gjør det enklere å fjerne dem
 • Mye organisk masse i RAS-systemer skaper grobunn for vekst av dødelige nitrater, hvor ozon omformer nitratene til å bli harmløse

Bedre fiskevelferd og lønnsomhet

Økt biosikkerhet

Øker biosikkerhet i RAS-anlegg gjennom redusert risiko for mikroforurensing, bedre fiskevelferd og redusert dødelighet

Reduserte kostnader

Reduserer kostnadene i RAS-anlegg gjennom bedre fôr-opptak og utnyttelse, og en mer effektiv arbeidshverdag for røktere. 

Økt vekst og lønnsomhet

Øker lønnsomheten i RAS-anlegg ved at at fisken får bedre vekstvilkår som reduserer produksjonstiden

Vannet blir behandlet i en todelt renseprosess

Start video

Sirkulasjonsvann som skal behandles i RAS-anlegget blir ført inn i en sidestrøm til Razones kontakttank. Her tilføres ozon.

Vannet blir deretter pumpet inn i flotasjonstanken, hvor små bobler skytes inn. Flokkulerte partikler skytes til overflaten. Slamlaget fjernes fra toppen og ledes til slamtank. Det ferdig rensede vannet går ut i bunnen av flotasjonstanken, og ferdig behandlet og klarnet vann føres deretter tilbake inn i RAS-anlegget.

Razone kan brukes enten før eller etter biofilteret, og fungerer like effektivt i ferskvann som sjøvann. Kontrollsystemet regulerer automatisk konsentrasjonen av ozon i vannet etter vannkvaliteten. Det kan også knyttes til anleggets generelle kontrollsystem. 

Razone kan også desinfisere rørsystem og tanker mellom inntak av fisk.

Kompakt – enkel å bruke

Razone forbedrer vannkvalitet – fremmer fiskehelse og tilvekst

 • Klarner vannet
 • Øker biosikkerhet
 • Reduserer faren for hydrogensulfid (H25)
 • Fremmer fiskehelse
 • Utnytter fiskefôret bedre
 • Øker tilveksten
 • Kompakt
 • Enkel å bruke

Forsker på forbedring av vannkvalitet i RAS-anlegg

Et forsknings- og utviklingsprosjekt av Normex i samarbeid med Mowi og Nofima, med støtte fra Innovasjon Norge.

 • Sammenligning av to (tre) uavhengige produksjoner av settefisk i samme avdeling hos Mowi Steinsvik, med og uten bruk av Razone
 • Forberedelser og testing gjort i perioden våren-høsten 2020 på to (tre) utsett innenfor samme størrelsesgruppe, tetthet og biomasse
Start video

Målsettingen med forsknings- og utviklingsprosjektet er å avdekke om Razone

 • Reduserer partikulert materiale i vannet
 • Påvirker vannkvaliteten
 • Påvirker helsestatusen til fisken

"Aldri hatt så bra tilvekst"

20 prosent økt tilvekst i løpet av perioden

Tilvekst (g), etter 60 dager med testing av Razone oppnådde en omtrent samme vekst som etter 75 dager uten Razone, noe som tilsvarer 20 prosent økt tilvekst i løpet av perioden. Dette kan også delvis skyldes temperaturforskjeller i produksjonene, og skifte av fôr underveis i prosjektet.

VF3, beregning av vekstfaktor (VF3) tar høyde for at det har vært ulike temperaturer i produksjonene, og viser at gruppen med Razone reelt sett har hatt bedre vekst. Gjennomsnittstemperaturen i vannet i produksjonen uten Razone var 10,2Cº, mens gjennomsnittstemperaturen i produksjonen med Razone var 12Cº.

Bedre vannkvalitet

Testingen av Razone viser lovende resultater. Hovedmålet har vært å undersøke om vannkvaliteten blir bedre. En har unngått opphopninger og det er redusert partikkelmengde i vannet.

Prøvene som er tatt viser redusert innhold av naturlig organisk materiale (fargetall), redusert partikkelkonsentrasjonen i vannet (turbiditet), og redusert mengde faste partikler i vannet som for eksempel slam, fiskeslam, fôr-rester og avføring (suspendert stoff).

Se figurer under. 

Redusert innhold av naturlig organisk materiale (fargetall).

Redusert partikkelkonsentrasjonen i vannet (turbiditet).

Redusert mengde faste partikler i vannet som for eksempel slam, fiskeslam, fôr-rester og avføring (suspendert stoff).

Bruksområder

Razone kan brukes i klekkerier og landbaserte oppdrettsanlegg.