Leverer vannrensesystem til fullskala landbasert oppdrett

– Målet er at Razone-systemet skal redusere grunnlaget for bakterienes eksistensgrunnlag i RAS-systemet ved å fjerne partikler i vannet med Razone, samt oksidere bakteriene med ozon. Gjennom denne behandlingen vil purgingperioden reduseres til under det halve, og at vi i tillegg til økt fiskevelferd kan ta ut mer av vekstpotensialet før slakting, sier John Helge Inderdal i Blåfjell.

 

Normex skal levere Razone- og ozonanlegg for fjellrøye til Blåfjell
Normex har inngått avtale om leveranse av vannrensesystemet Razone med tilhørende ozonsystem til Blåfjells fullskala oppdrettsanlegg for fjellrøye på land i Lierne. Avtalen er et gjennombrudd for Normex innen oppdrett av matfisk.

– Kontrakten med Blåfjell er en viktig milepel for oss. Til nå har vi levert Razone-systemet til bruk i RAS-anlegg (Recirculation Aquaculture Systems) for settefisk. Dette er det første landbaserte oppdrettsanlegget der Razone benyttes i vannbehandling til slakteklar fisk, sier Michael Vadseth, salgssjef i Normex.

Systemet som skal bidra til å øke vannkvaliteten i matfiskanlegget skal leveres nå i august med påfølgende montering og igangsetting.

 

Pioner innen landbasert oppdrett

Blåfjell er en pioner innen landbasert oppdrett av matfisk og satte fisk i anlegget allerede i 2018.

– Vi var blant de aller første til å lykkes med landbasert oppdrett gjennom alle fasene – fra klekking til slakting, sier John Helge Inderdal, daglig leder i Blåfjell.

Blåfjell har etablert et RAS-anlegg i et nedlagt industribygg i Lierne. Her svømmer en million røye rundt i store vanntanker hvor over 99 prosent av vannmassene brukes om igjen. Det tar om lag ett år fra startfôring til fisken er slakteklar.

Blåfjell Drift AS.

 

Reduserer purgingperioden

Når fisken står i RAS-anlegg helt frem til slakt, vil det bli en usmak (jordsmak) på fisken. Dette kommer av bakteriene Geosmin og MIB som naturlig finnes i vannet, og som ved en resirkulering på over 99 prosent bygger seg opp i driftsvannet. Denne jordsmaken er en stor utfordring ved landbasert produksjon av matfisk, men kan fjernes ved å la fisken gå i helt rent vann over en periode, såkalt purging (den tiden fisken går i rent vann før slakting).

– Da må fisken gå gjennom en purgingperiode for å få «vasket» ut usmaken før den slaktes. Fisker tar opp Geosmin og MIB via gjellene, og fjerner den på samme måte, forteller Inderdal.

– Vi vil gi fisken best mulige forhold, og samtidig redusere behovet for purging før fisken skal slaktes. Med fire års vellykket produksjon av matfisk i RAS-anlegg har vi høstet mye erfaring på dette området, og vi ser nå hvor anlegget må forsterkes.

– Vi vil nå angripe problemet der det oppstår, i RAS-anlegget. Derfor er målet at Razone-systemet skal redusere grunnlaget for bakterienes eksistensgrunnlag i RAS-systemet ved å fjerne partikler i vannet med Razone, samt oksidere bakteriene med ozon. Gjennom denne behandlingen vil purgingperioden reduseres til under det halve, og at vi i tillegg til økt fiskevelferd kan ta ut mer av vekstpotensialet før slakting. Redusert purgingtid og renere driftsvann vil også gi en betydelig økonomisk gevinst, sier John Helge Inderdal i Blåfjell.

 

Forbedrer vannkvaliteten

Michael Vadseth fra Normex forklarer hvordan Razone-systemet kan forbedre vannkvaliteten både i RAS-anlegg for settefisk, smolt- og matfiskproduksjon.

– En av de største utfordringene med oppdrett i resirkuleringsanlegg er at det kan føre med seg økt partikkelmengde i vannet. Små partikler som ikke tas ut i trommelfiltere og biofiltere kan over tid akkumulere og føre til dårligere vannkvalitet og med det redusert fiskevelferd, samt sedimentering i rør og pumpekummer.

– Razone-systemet behandler vannet i en delstrøm – i en todelt prosess. Razone fjerner mikropartikler, mikroorganismer og mikroforurensinger, og gir vannet optimal kvalitet – noe som gir klarere vann, bedre fiskehelse, biosikkerhet og fiskevelferd, avslutter Vadseth.

– Kontrakten med Blåfjell er en viktig milepel for oss. Dette er det første landbaserte oppdrettsanlegget der Razone benyttes i vannbehandling til slakteklar fisk, sier Michael Vadseth, salgssjef i Normex.

 

Om Blåfjell

Blåfjells fullskala oppdrettsanlegg for fjellrøye på land er lokalisert like ved Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i Lierne. Blåfjell eies i dag av både gründere, ansatte, lokale og regionale investorer, samt aktører fra bransjen. Hovedgründer John Helge Inderdal, og de lokale aksjonærene som har vært med fra starten, utgjør til sammen den største aksjonæren: Blåfjell Lierne AS. Investeringsselskapet TD Veen er nest største aksjonær. Du finner mer om Blåfjell her: www.blafjell.no