Skal forske på forbedring av vannkvalitet i RAS-anlegg

Vannrensesystemet Razone utviklet av Ålesundsselskapet Normex kan forbedre vannkvalitet og fiskehelse i RAS-anlegg (resirkuleringsanlegg). Nå testes systemet ut ved Mowi Steinsvik sitt settefiskanlegg i Volda kommune sammen med forskere fra matforskningsinstituttet Nofima.

Konklusjonene fra forskningsprosjektet skal være klare ved årsskiftet. En av de største utfordringene med oppdrett i resirkuleringsanlegg er at det fører med seg økt partikkelmengde i vannet. Partikler kan føre til dårligere vannkvalitet og med det redusert fiskevelverd, samt sedimentering i rør og pumpekummer.

Med Razone behandles vannet i en sidestrøm – i en todelt prosess. I følge Normex fjerner Razone mikropartikler, mikroorganismer og mikroforurensinger, og gir vannet optimal kvalitet – noe som skal gi klarere vann, bedre fiskehelse, biosikkerhet og fiskevelferd.

FoU-prosjektet

Normex installerte testanlegget ved Mowi Steinsvik i mai 2020. Forberedelser og testing gjøres i perioden sommeren og høsten 2020.

I løpet av perioden vil Nofima sammenligne to uavhengige produksjoner av settefisk innenfor samme størrelsesgruppe, tetthet og biomasse, i samme avdeling hos Mowi Steinsvik – med og uten bruk av Razone.

Forsknings- og utviklingsprosjektet støttes av Innovasjon Norge gjennom en innovasjonskontrakt mellom Normex og pilotkunden Mow.

– Vannkvalitet veldig viktig

– Vi har stor tro på dette prosjektet. Vannkvalitet er veldig viktig for oss. Vi har generelt et godt karmiljø på anlegget, samtidig som det alltid finnes rom for forbedring. Resultatene vi håper på, er å få fjernet mer av småpartiklene, få klarere vann, og et enda bedre miljø for fisken, sier driftsleder Kjell Arne Sætre ved Mowi Steinsvik.

Mikropartikler i vannet skaper grobunn for blant annet sopp, virus og bakterier, som kan påvirke fiskehelsen. Razone-systemet skal gjøre det mulig å fjerne mer mikropartikler enn med de eksisterende løsningene.

Behandles i en todelt prosess

Razone har to tanker, hvor råvannet fra RAS-anlegget først ledes inn i en kontakttank via en sidestrøm. I kontakttanken tilføres ozon, som er et bærekraftig rensemiddel, og oksidasjon skjer, noe som fører til klarning og fargefjerning av vannet, samtidig som såkalte mikroflokker dannes.

– Tilføring av ozon gjør at mikropartiklene binder seg sammen slik at de blir større, og det blir lettere å fjerne dem, forklarer Stig Johansen, administrerende direktør i Normex.

Deretter ledes vannet inn i en prosesstank, hvor det tilføres ørsmå mikrobobler. Disse presser mikropartiklene til vannoverflaten som et skum. Dette fjernes fra toppen og ledes til en eksisterende slambehandling ved RAS-anlegget, mens det rensede vannet ledes tilbake til karene.

Forventer svar på nyåret

Mowi og Nofima tar prøveuttak av vannet etter plan og retningslinjer fra Nofima. Etter endt prøvetakingsperiode evaluerer Nofima funnene. Samarbeidspartnerne forventer å kunne si noe om effektene underveis i prosjektet, men de endelige resultatene blir klare på nyåret 2021.

– Hovedmålet er å undersøke om vannkvaliteten blir bedre med Razone. I testingen skal vi undersøke ulike faktorer som partikkelmengde, nitrogenforbindelser og metaller i vannet. Vi kommer også til å følge med på fisken, for å se om prosessen påvirker den, med et spesielt fokus på gjellene som er ømfintlige, sier innovasjonskoordinator Per Brunsvik i Nofima.

Interesse i næringen

Ved Mowi Steinsvik ser de frem til å se hvilken effekt Razone har, og i sommer skal de selv være med på testingen i samarbeid med Nofima. Driftsleder Kjell Arne Sætre synes det er fint at de kan bidra til å utvikle ny teknologi på vegne av næringen. Det er første gang de prøver ut et system som renser med ozon.

–  I tillegg til enda klarere vann og bedre karmiljø for fisken, håper vi at Razone kan bidra til at vi ikke trenger så mye filterkapasitet på anlegget. Kanskje vi også kan bruke systemet til desinfisering av RAS-avdelingen, sier han.

Normex opplever allerede stor interesse for systemet fra oppdrettsnæringen.

– Vi ser store muligheter for Razone. Oppdrett på land er voksende, både innenfor smolt- og matfisk produksjon. Nå venter flere oppdrettsanlegg på resultatene av prosjektet, avslutter Stig Johansen i Normex.